Kurs udzielania pierwszej pomocy Katowice

Celem kursu jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Szkolenia z pierwszej pomocy medycznej realizowane są w formule zamkniętej dla klientów instytucjonalnych lub innych grup zorganizowanych z dojazdem do klienta.

Przystępna forma pozwala osobom nie mającym dotąd kontaktu z zagadnieniami przedstawianymi w trakcie szkolenia na opanowanie wiedzy w zakresie pierwszej pomocy.

Program szkolenia opracowujemy uwzględniając specyfikę pracy i związane z nią potencjalne zagrożenia. Starając się zindywidualizować naszą ofertę i maksymalnie dostosować sposób prowadzenia szkoleń do potrzeb klienta.

Oferujemy szkolenia o dowolnym stopniu zróżnicowania i najbardziej odpowiednim dla klienta czasie trwania, od 4 do 8 godzin dydaktycznych.

Temat szkolenia:

 1. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych oraz automatyczna defibrylacja zewnętrzna.
 2. Pierwsza pomoc w medycznych stanach nagłych:
 • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, bezpieczeństwo własne i poszkodowanego.
 • Ocena stanu poszkodowanego.
 • Techniki udrażniania dróg oddechowych.
 • Wezwanie pomocy, numery alarmowe jednostek ratunkowych.
 • Pośredni masaż mięśnia sercowego.
 • Zastosowanie odpowiedniej pozycji do stanu poszkodowanego – pozycja boczna ustalona.
 • Postępowanie ratunkowe w zadławieniu – rękoczyn Heimlicha.
 • Podstawowe techniki intubacji
  3. Postępowanie ratunkowe w urazach:
 • Postępowanie ratunkowe w urazach oka.
 • Technika wstępnego opracowywania ran.
 • Unieruchomienie złamań i zwichnięć – reguła Potta
 • Tamowanie krwotoków.
 • Sposoby ewakuacji poszkodowanego z miejsca zagrożenia – manewr Rauteka

  4. Postępowanie ratunkowe w wybranych stanach zagrożenia zdrowia i życia:

 • Epilepsja – definicja, objawy, postępowanie ratunkowe.
 • Zasłabnięcie – definicja, objawy, postępowanie ratunkowe.
 • Porażenie prądem – postępowanie ratunkowe.
 • Postępowanie ratunkowe w oparzeniach.

  5. Omówienie poszczególnych Algorytmów
  6. Ćwiczenia praktyczne na fantomach

Czas trwania szkolenia - 5h.

Oprócz wiedzy teoretycznej duży nacisk kładziemy na zdobycie przez uczestników szkolenia umiejętności praktycznych, które obejmują naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach, opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn po urazie, wykorzystanie pozycji bezpiecznej itp.

Szkolenie  prowadzone jest w takiej formie aby wszyscy uczestnicy mieli okazję w praktyczny sposób sprawdzić zdobyte umiejętności. Program zajęć uwzględnia wszystkie najczęściej występujące stany zagrożenia zdrowia i życia.

CO TO JEST PIERWSZA POMOC ?

To zespół czynności podejmowanych w celu ratowania poszkodowanego będącego w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, z wykorzystaniem dostępnych w powszechnym obrocie sprzętów i artykułów medycznych.

Pierwsza pomoc - zespół czynności ratunkowych wykonywanych przez osoby znajdujące się na miejscu zdarzenia.

Kwalifikowana pierwsza pomoc - prowadzona przez profesjonalnego ratownika w ramach wykonywanej pracy lub w przypadku każdego zagrożenia zdrowia lub życia jakiego jest on świadkiem.

Medyczne czynności ratunkowe - wykonywane przez lekarza lub ratownika medycznego najczęściej podczas interwencji Pogotowia Ratunkowego lub w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Basic Life Suport to PODSTAWOWE CZYNNOŚCI RATUJĄCE ŻYCIE mające na celu:

 • podtrzymanie oddychania i krążenia - podstawowych funkcji życiowych (nieprzytomny, nieoddychający) – RKO
 • utrzymanie drożności dróg oddechowych (nieprzytomny, oddychający) - pozycja bezpieczna