Szkolenia BHP w Katowicach

Szkolenie z zakresu bhp, które prowadzimy w Sosnowcu, Katowicach, Bielsku-Białej, Tychach, Bytomiu, Dąbrowie Górniczej, a także na terenie całego Śląska jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe a także szkolenia p.poż. Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

  • szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej "instruktażem ogólnym";
  • szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej "instruktażem stanowiskowym".

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne z zakresu bhp zwane instruktażem ogólnym odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Instruktaż ogólny prowadzi inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie z zakresu bhp wstępne stanowiskowe, czyli instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

  • pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
  • pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1;
  • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Szkolenie okresowe BHP

Szkolenie okresowe odbywają:

  • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
  • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
  • pracownicy administracyjno-biurowi i inni.

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.

Szkolenie z zakresu bhp okresowe pozostałych pracowników powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Pierwsze szkolenie okresowe osób będących pracodawcami oraz kierujących pracownikami przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast osób zatrudnionych na pozostałych stanowiskach w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Przykładowe firmy w Katowicach które już skorzystały z naszych szkoleń BHP i ppoż.:

„Elbud” Katowice

„TYMBALIK” Katowice

Laboratorium Medyczne „FRYDA” Katowice

Zespół Szkół Zawodowych nr 3 Katowice

Hurtownia Materiałów Budowlanych Katowice

Pawilon Handlowy „Hermes” Katowice

Konsorcjum Autostrada Śląsk Katowice

IMPEX CAR s.c. Katowice

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice

K.B. Beata Krzyżowska Katowice

FHU „KORUND” Katowice

Drukarnia „Multiprint” Katowice

i inne...